Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic.

V Zavodu za narodno suverenost (v nadaljevanju “Zavod“ se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo (z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07) ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta).

Zavod kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba Zavod za narodno suverenost, Gorenje Zabukovje 4, Trebelno.

Zavod pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov (na podlagi privolitve – prejemanje e-novic, prijava na dogodke itd.; ter kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga oz. ko je obdelava potrebna za izvrševanje članskih in pogodbenih obveznosti).

Zavod osebne podatke hrani in varuje tako, da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Zavodu za narodno suverenost se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve ali brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Zavod skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • osnovne in kontaktne podatke o uporabniku (ime in priimek, naslov, e-mail, telefon),
 • podatke za prijavo v spletne storitve (uporabniško ime, geslo)
 • podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira Zavod (podatek o dogodku, ki ste se ga
 • udeležili, kraj in datum dogodka),
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene
 • storitve, ki te podatke zahtevajo.

Zavod ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ko se naroči na prejemanje e-novic, prijava na dogodke itd., kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga oz. ko je obdelava potrebna za izvrševanje članskih in pogodbenih obveznosti.

Zavod vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

Zavod obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev. V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev članskih ali pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, uporabnik ne more postati član Zavoda oz. Zavod z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev članskih ali pogodbenih obveznosti za naslednje namene:

 • ureditev članstva v Zavodu
 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določene s članstvom ali s pogodbo o sodelovanju,
 • komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja
 • aktivnosti, določene s članstvom ali s pogodbo o sodelovanju,
 • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira Zavod.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Zavodu omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o dogodkih, novostih, storitvah kot tudi dogodkih pri Zavodu ali pri tretjih osebah,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z Zavodom.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Zavod takšnega posameznika obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova info@narodna-suverenost.si

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti Zavoda.

Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Zavod njegovih podatkov za namene, opredeljene s preklicem, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, lahko to stori tako, da preklic pošlje Zavodu preko enaslova info@narodna-suverenost.si ali v pisni obliki na naslov Zavod za narodno suverenost, Gorenje Zabukovje 4, Trebelno. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je podana v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

Zavod osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice strank

Zavod zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

 • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
 • pravice do popravka, da Zavod brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravice do izbrisa, da Zavod brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon;
 • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Zavodu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Dodati ime podjetja osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Zavod mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo, in sicer s pisno zahtevo ali zahtevo, oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Zavod je dolžan na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Zavod mora zahtevane informacije posamezniku posredovati brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Zavod (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Zavod vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Zavod je dolžen o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh.

Zoper molk upravljavca (če torej Zavod posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca) lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Drugo

Zavod si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni
strani.

Podrobnejše informacije lahko na zahtevo pridobite tudi pri osebi, odgovorni za varstvo podatkov, na elektronskem naslovu info@narodna-suverenost.si.

Trebelno, maj 2022

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!