Statut Zavoda za narodno suverenost

V skladu z Aktom o ustanovitvi Zavoda za narodno suverenost ter na podlagi 30., 45., 46. in 47. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št.12/91, Ur. l. RS/I, št. 17/91, Ur. l. RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96 in 36/00) je svet Zavoda na svoji seji dne 4.5.2022 sprejel naslednji:

STATUT

Zavoda ZA NARODNO SUVERENOST

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Zavod za narodno suverenost (v nadaljevanju Zavod) je ustanovljen za izvajanje nalog ozaveščanja ljudi o pomenu suverenosti, temeljnih svoboščinah in človekovih pravicah, prav tako pa tudi za izvajanje dejavnosti pri vzpodbujanju in razvijanju pozitivnih vrednot življenja ter pri zavzemanju za izboljšanje kakovosti življenja vseh državljanov v svobodni in suvereni Republiki Sloveniji.

Ta statut ureja organizacijo Zavoda, način dela, organe Zavoda, imenovanja članov v organih, pristojnosti organov, način odločanja v organih Zavoda, način kritja primanjkljaja sredstev za delo Zavoda, postopek o statusnih spremembah Zavoda in druge stvari, pomembne za delovanje Zavoda v skladu z zakonom in pogodbo o ustanovitvi Zavoda.

Posamezna vprašanja, ki jih ureja ta statut, lahko podrobneje urejajo tudi drugi splošni akti Zavoda.

2. člen

Zavod za narodno suverenost je Zavod zasebnega prava.

II. STATUSNE DOLOČBE

3. člen

IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUT Zavoda

Ime Zavoda je: Zavod za narodno suverenost, ozaveščanje o pomenu suverenosti, temeljnih svoboščinah in človekovih pravicah
Skrajšano ime Zavoda je: Zavod za narodno suverenost
Sedež Zavoda: Gorenje Zabukovje 4, 8231 Trebelno
Matična številka Zavoda: 9113959000
Davčna številka: 82527431
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 7023 674 – Delavska Hranilnica d. d.
Srg številka: 2022/43575 – Novo Mesto

4. člen

Sedež in ime Zavoda, ki sta omenjena v 3. členu tega statuta, se lahko spremenita s predhodnim soglasjem ustanoviteljev.

5. člen

Logotip je del celovite grafične podobe Zavoda, zato se sme uporabljati v skladu z delovanjem Zavoda in v skladu s statutom Zavoda.

Logotip Zavoda je naslednje vsebine:

Logotip je pravokotne oblike, v levem zgornjem kotu sta izrisani leva in desna roka, ki sta v zlati barvi, med rokama je ptica – lastovica v črni barvi. Desno je zapis z velikimi tiskanimi črkami v črni barvi ZAVOD ZA, pod tem pa je zapis z velikimi tiskanimi črkami v zlati barvi NARODNO SUVERENOST.

6. člen

Zavod ima in v poslovanju uporablja svoje pečate z naslednjo vsebino:

Zavod ima pečat, ki je pravokotne oblike, velikosti 47 mm x 18 mm, in je v njem besedilo in logotip razviden iz fotografije v 6. členu (zgoraj).

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor Zavoda.

Pečat smejo uporabljati direktor Zavoda, predsednik Sveta Zavoda ali pooblaščena oseba s strani direktorja oz. predsednika sveta Zavoda.

7. člen

Zavod ima lahko razpoznavne znake (zastava, grb, emblemi itd).

ZASTOPANJE, PREDSTAVLJANJE IN PODPISOVANJE

8. člen

Zavod predstavlja in zastopa direktor Zavoda.

Direktor predstavlja in zastopa Zavod samostojno brez omejitev v okviru rednega poslovanja Zavoda. Za sklepanje posameznih poslov, ki ne sodijo v redno poslovanje Zavoda, vključno z investicijami, direktor samostojno predstavlja in zastopa Zavod do višine 5.000,00 EUR, za zneske od 5.001,00 EUR do 10.000,00 EUR ob soglasju sveta Zavoda, za zneske, ki presegajo 10.001,00 EUR, pa ob soglasju ustanoviteljev.

Direktor Zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo za zastopanje in predstavljanje Zavoda v posameznih primerih, pri čemer tudi določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.

Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča predsednik Sveta Zavoda.

Predsednik Sveta Zavoda lahko določa in ureja samo tekoče posle, ne more pa spreminjati določil statuta, pravilnikov in splošne prakse Zavoda.

Zavod v razmerjih z ustanovitelji, tretjimi osebami, sodišči in drugimi institucijami zastopa direktor. V času do imenovanja direktorja se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.

V razmerjih z direktorjem Zavod zastopa predsednik Sveta Zavoda.

9. člen

Zavod lahko imenuje enega prokurista. Prokura se vpiše v sodni register in se lahko vsak čas prekliče. Pristojni organ za podeljevanje/preklic prokure je Svet Zavoda.

10. člen

Podpisnik vseh dokumentov Zavoda je direktor, v njegovi odsotnosti pa od njega pooblaščene osebe.

11. člen

Zavod uporablja pisemski papir z določeno glavo. V njej so navedeni:
– logotip Zavoda,
– naslov Zavoda,
– telefonske številke Zavoda,
– naslov elektronske pošte in internetne domače strani Zavoda,
– datum.

12. člen

Vsak dopis, dokument, potrdilo ipd, ki vsebuje žig, mora biti arhiviran.

13. člen

Potrdila, opravičila in prošnje za donacije se vnaša v posebno zbirko arhiva.

III. NAMEN Zavoda

OSNOVNA OPREDELITEV

14. člen

Vizija zavoda je zdravo in kakovostno življenje državljanov Republike Slovenije v svobodni, socialni, demokratični, pravni in suvereni državi Sloveniji, v kateri ima oblast LJUDSTVO. Kot suverena država nismo vključeni v mednarodne organizacije, kot so NATO, EU, WHO, WEF ipd., smo pa na različnih področjih mednarodno povezani z drugimi državami po svetu. Imamo vzpostavljen svoj monetarni sistem s svojo mednarodno uveljavljeno denarno valuto.

Zavod za narodno suverenost je ustanovljen za izvajanje nalog ozaveščanja oz. informiranja ljudi o pomenu suverenosti, temeljnih svoboščinah in človekovih pravicah s ciljem, da ljudi povežemo v aktivno mrežo državljanov, v kateri bodo aktivno delovali za skupno dobro suverene države Slovenije v skladu z vizijo, cilji in stališči Zavoda, prav tako pa tudi za izvajanje dejavnosti pri vzpodbujanju in razvijanju pozitivnih vrednot življenja ter pri zavzemanju za izboljšanje kakovosti življenja vseh državljanov v svobodni in suvereni Republiki Sloveniji.

Namen in cilji Zavoda za narodno suverenost so delovanje v smeri spoštovanja Ustave Republike Slovenije s poudarkom z zapisanim dejstvom, da je Slovenija suverena in demokratična država, v kateri ima oblast ljudstvo ter se varujejo človekove pravice in temeljne svoboščine.

Del aktivnosti Zavoda bo namenjen tudi izboljšanju kakovosti bivanja in življenja ljudi v Sloveniji, ozaveščanju in spodbujanju osebne rasti posameznikov z informiranjem in izobraževanjem s pomočjo povezovanja s strokovnjaki z različnih področij, ki podpirajo zastavljene cilje Zavoda.

15. člen

Osnovna vodila in stališča Zavoda so:
– takojšnja ukinitev vseh korona ukrepov,
– svobodno odločanje glede svojega telesa,
– svoboda, zdravje in mir,
– usmerjenost v lokalno,
– suverenost in izstop države iz organizacij, kot so NATO, EU, WHO, WEF …,
– humanizem in ljudska oblast,
– ohranitev gotovine in uvedba lastne nacionalne valute,
– izrecen NE maskam, testiranju in cepljenju,
– izrecen NE uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka,
– izrecen NE digitalni preobrazbi v smeri transhumanizma,
– glede na utemeljene sume, da je prišlo do sumov kaznivih dejanj v povezavi z epidemijo COVID-19 v Sloveniji, izvajanje aktivnosti, da bodo organi preiskovanja in pregona preiskali sume kaznivih dejanj in primerno kaznovali odgovorne osebe za sodelovanje pri korona prevari.

16. člen

Glavne programske smernice Zavoda predstavljajo:
– Ustava Republike Slovenije,
– Splošna deklaracija človekovih pravic,
– Nűrnberški kodeks,
– Oviedska konvencija.

IV. DEJAVNOST Zavoda

RAZVRSTITEV DEJAVNOSTI PO STANDARDNI KLASIFIKACIJI

17. člen

Glavna dejavnost:
94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij s šifro dejavnosti

Ostale dejavnosti:

18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110
Izdajanje knjig
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
60.200
Televizijska dejavnost
62.010
Računalniško programiranje
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.220
Raziskovalna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.901
Alternativne oblike zdravljenja
88.991
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
93.120
Dejavnost športnih klubov
93.190
Druge športne dejavnosti
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
96.040
Dejavnosti za nego telesa
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

18. člen

Spremembo ali dopolnitev dejavnosti Zavoda lahko predlaga član Zavoda, član organov Zavoda, Svet Zavoda ali drugi organ Zavoda. Dejavnosti Zavoda se lahko spremeni ali dopolni samo s soglasjem ustanoviteljev.

19. člen

Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se jih običajno v manjšem obsegu opravlja ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja Zavoda.

20. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

21. člen

Zavod ne sme začeti nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler o spremembi ali razširitvi dejavnosti ne odloči Svet Zavoda v soglasju z ustanovitelji. Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja Zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo registriranih dejavnosti.

22. člen

Zavod lahko v okviru svojih dejavnosti ustanovi drug Zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljev.

Za pristop drugih pravnih oseb kot soustanoviteljev mora ustanovitelj predhodno pridobiti soglasje Sveta Zavoda in mnenje strokovnega sveta.

V. NALOGE Zavoda

23. člen

Naloge Zavoda so:
– spremljanje dela v Zavodu;
– širitev dela po Sloveniji;
– izvajanje nadzora nad kakovostjo dela v Zavodu;
– dogovarjanje in usklajevanje dela v Zavodu;
– organiziranje predavanj zunanjih in notranjih predavateljev;
– upravljanje in financiranje Zavoda;
– skrb za izdajo različnih publikacij;
– nadzor nad izvajanjem storitev v ustanovah;
– sodelovanje z mediji;
– izobraževanje in predstavitev programa Zavoda različnim ustanovam;
– sodelovanje in razvoj prostovoljskih organizacij;
– informiranost in prepoznavnost dela Zavoda.

24. člen

Za uspešno in učinkovito delovanje Zavoda so osnovnega pomena medsebojno sodelovanje, mreženje in razvoj. Zato Zavod izvaja naslednje naloge:
– redno komuniciranje z ustanovitelji in člani;
– prepoznavanje možnosti sodelovanja članov;
– prepoznavanje potreb po sodelovanju članov;
– predstavitev in razvoj različnih oblik sodelovanja;
– oblikovanje predlogov za skupno sodelovanje;
– prepoznavanje storitev, ki jih lahko ponudijo člani;
– zagotovitev organizacijskih pogojev za sodelovanje;
– zagotovitev administrativnih pogojev za sodelovanje;
– zagotovitev drugih tehničnih pogojev za sodelovanje;
– zagotovitev finančnih pogojev za sodelovanje;
– vzpostavitev stimulativnega okolja za sodelovanje;
– pomoč pri pripravi novih skupnih projektov;
– organiziranje skupnih analiz in oblikovanje predlogov za sodelovanje;
– zagotovitev pomoči pri razvoju skupnih projektov;
– spodbujanje in negovanje sodelovanja med člani s strokovnimi srečanji in drugimi oblikami druženja.

Svetovanje pri sodelovanju različnih organizacij na lokalni, regijski in državni ravni:
– podpora sodelovanju in mreženju prostovoljnih in neprofitnih organizacij;
– zagotovitev organizacijskih, administrativnih in drugih tehničnih pogojev za sodelovanje.

Mednarodno sodelovanje in vključevanje:
– zagotavljanje informacij o možnostih mednarodnega udejstvovanja;
– spodbujanje članov k mednarodnemu sodelovanju;
– spodbujanje članov k udeležbi na mednarodnih srečanjih;
– skrb za mednarodno partnerstvo;
– vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, skupinami za doseganje skupnih ciljev.

Organizacija storitev članov za program Zavoda:
– organizacija svetovalnih storitev;
– organizacija izobraževalnih storitev;
– organizacija drugih storitev;
– podpora in razvoj prostovoljskega dela;
– opravljanje svetovalnega dela in dajanje strokovne pomoči posameznim članom.

INFORMIRANOST IN PREPOZNAVNOST ZAVODA

25. člen

Zavod pridobiva in posreduje splošne in specifične informacije, ki se kakorkoli navezujejo na področje delovanja Zavoda, za boljšo informiranost in prepoznavnost Zavoda. V tem okviru lahko Zavod izvaja naslednje naloge:

INFORMIRANJE ČLANOV O:
– možnostih udejstvovanja članov;
– pravilih delovanja Zavoda;
– programih Zavoda;
– delovanju Zavoda;
– delovanju organov in teles Zavoda;
– delovanju posameznih projektov;
– zakonodaji v vezi z delovanjem Zavoda;
– zakonskimi predlogi v zvezi z delovanjem Zavodov;
– možnostih svetovanja;
– možnostih izobraževanja;
– možnostih vključevanja in sodelovanja;
– možnostih mednarodnega udejstvovanja;
– razpisih za pridobitev finančnih sredstev;
– drugih razpisih;
– drugih informacijah.

PREDSTAVITEV ČLANOV:
– predstavitev Zavoda in njegovih dejavnosti;
– predstavitev članov in njihovih dejavnosti;
– predstavitev skupin, delujočih v okviru Zavoda;
– predstavitev rezultatov dela.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI:
– obveščanje javnosti o delovanju Zavoda;
– obveščanje javnosti o skupnem delovanju članov ali skupin;
– obveščanje posamične zainteresirane javnosti.

Za obveščanje javnosti je pristojen direktor Zavoda ali z njegove strani pooblaščena oseba. Oblike obveščanja so novinarske konference, reportažni zapisi, obvestila za javnost in druge oblike informiranja različnih ciljnih javnosti.

UREJANJE MEDIJEV:
– urejanje elektronskih novic;
– urejanje spletne strani in ostalih socialnih in družbenih omrežij ter medijev;
– urejanje drugih publikacij;
– zagotovitev celovite medijske predstavitve dejavnostim, skupinam in projektom, delujočim v okviru Zavoda.

ARHIV:
– urejanje dokumentacije in zagotavljanje njene dostopnosti;
– urejanje končnih poročil;
– zagotavljanje preglednosti arhiva in tekočih informacij.

BAZA PODATKOV:
– urejanje baze podatkov;
– zagotavljanje dostopnosti baze podatkov;
– spodbujanje članov k sodelovanju pri urejanju baze podatkov.

Zavod za informiranje članov in javnosti uporablja spletno stran z domeno www.narodna-suverenost.si.

VI. ORGANI Zavoda

26. člen

Organi Zavoda so :
– Svet Zavoda,
– direktor Zavoda,
– strokovni svet,
– odbori (regijski in lokalni).

Vsi člani organov Zavoda pred vstopom podpišejo Dogovor o spoštovanju glavnih usmeritev in stališč Zavoda za narodno suverenost.

SVET Zavoda

27. člen

Organ upravljanja Zavoda je Svet Zavoda.

Svet ima najmanj tri člane, ki jih imenujejo in razrešujejo ustanovitelji.

Predsednika in podpredsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe. Mandat članov sveta traja pet (5) let z možnostjo ponovnega imenovanja oz. za čas opravljanja funkcije, zaradi katere so imenovani kot člani Sveta Zavoda.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati član Sveta Zavoda, podrobnejši način dela in naloge Sveta Zavoda se določi v poslovniku o delu Sveta Zavoda.

Direktor Zavoda ne more biti član sveta, lahko pa se udeležuje njegovih sej brez glasovalne pravice.

Ustanovitelji so vabljeni na seje sveta in se sej lahko udeležujejo, vendar nimajo glasovalne pravice, če niso člani sveta. Ustanovitelji lahko podajo veto na sklep Sveta Zavoda, če je v nasprotju s smernicami delovanja Zavoda in bi bistveno vplival na prihodnji razvoj delovanja Zavoda. V tem primeru mora Svet Zavoda še enkrat temeljito premisliti in ponovno obravnavati vsebino sklepa, na katerega je bil podan veto ustanoviteljev.

28. člen

Svet obravnava in sprejema:
– statut Zavoda in druge splošne akte Zavoda, za katere ta akt določa, da jih sprejme svet Zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja Zavoda, člane strokovnega sveta in člane odborov,
– imenuje strokovnega vodjo in druge sodelavce Zavoda na predlog direktorja zavoda,
– sprejema program dela in razvoja Zavoda ter letni program dela in spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema kadrovski in finančni načrt ter zaključni račun Zavoda,
– sprejema notranjo organizacijo Zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
– obravnava predloge strokovnega sveta in o njih sklepa ter daje ustanoviteljem in direktorju Zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o najemanju kreditov in posojil,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili Zavoda določene zadeve.

29. člen

Svet opravlja svoje delo na rednih, izrednih sejah ter v izjemnih primerih na dopisnih sejah.

Redne seje se opravijo najmanj enkrat mesečno, izredne seje pa se sklicujejo po potrebi.

Sejo Sveta Zavoda skliče predsednik Sveta Zavoda na lastno pobudo, na zahtevo direktorja Zavoda, na zahtevo člana Sveta Zavoda ali na zahtevo enega od ustanoviteljev Zavoda.

Če predsednik Sveta Zavoda odkloni sklic, lahko skliče sejo Sveta Zavoda direktor Zavoda.

30. člen

Zaradi nujnosti obravnavane zadeve lahko Svet Zavoda na predlog predsednika sveta, direktorja Zavoda, na pobudo člana sveta ali na pobudo enega izmed ustanoviteljev Zavoda o zadevi odloči na dopisni seji, ne da bi se osebno sestal.

Dopisna seja Sveta Zavoda se lahko izvede po telefonu, prek elektronske pošte, s pomočjo video konference ali na drug ustrezen način.

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je vročitev potrdila več kot polovica.

Če se na dopisni seji o predlogu odloča z glasovanjem, je predlog sprejet, če zanj v določenem roku glasuje večina članov sveta. Glasovanje o sklepu se lahko opravi na več načinov (po elektronski pošti, po telefonu, s pomočjo video konference …).

Na dopisni seji se razpravlja in odloča največ o treh temah (odloča s sklepi).

31. člen

Svet Zavoda odloča z večino glasov vseh navzočih članov. Sklepčnost sveta je potrjena, če je prisotnih več kot polovica (nad 50 %) članov Sveta Zavoda.

Če je izid glasovanja neodločen, se šteje, da je bil sprejet tisti sklep za katerega je glasovala večina predstavnikov ustanoviteljev, če je tudi v tem primeru izid glasovanja neodločen, pa se šteje, da je bil izglasovan tisti sklep, za katerega je glasoval predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik sveta.

O sejah Sveta Zavoda se vodi zapisnik. Sklepi, s katerimi se odloča o sprejemu statuta, programu dela in razvoja Zavoda, imenovanju in razrešitvi direktorja, sprejemu poslovnega in finančnega načrta in poročila, so veljavni, če je poleg večine članov sveta zanje glasovala tudi večina predstavnikov ustanoviteljev.

Če Svet Zavoda trikrat zapored ni sklepčen, ni sposoben sprejemati verodostojnih sklepov. Ustanovitelji Zavoda zagotovijo nemoteno delovanje Sveta Zavoda tako, da odpokličejo člane Sveta Zavoda, ki ne izpolnjujejo svoje naloge, in jih nadomestijo z novimi člani Sveta Zavoda.

32. člen

Svet Zavoda lahko na predlog direktorja Zavoda, predsednika strokovnega sveta, predsednika Sveta Zavoda ali ustanovitelja posamezne člane Sveta Zavoda med trajanjem mandata razreši s funkcije, in sicer v sledečih primerih:
– če sami zaprosijo za razrešitev,
– če ne izpolnjujejo več pogojev za člane Sveta Zavoda po tem statutu,
– če ne opravljajo svojih nalog, za katere jih je zadolžil Svet Zavoda,
– če s svojim ravnanjem škodujejo delu in ugledu Zavoda,
– če delujejo v nasprotju z zakonom ali tem aktom,
– če iz neupravičenih razlogov ne sodelujejo pri delu Sveta Zavoda ali če se neupravičeno ne udeležujejo sej sveta.

V tem primeru Svet Zavoda na predlog direktorja Zavoda, članov strokovnega sveta ali ustanovitelja imenuje novega člana Sveta Zavoda najkasneje v treh (3) mesecih.

33. člen

Če članu sveta preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, se opravi nadomestno imenovanje.

DIREKTOR ali DIREKTORICA

34. člen

Direktor ali direktorica (v nadaljevanju direktor) Zavoda je poslovodni organ Zavoda.

Zavod zastopa in predstavlja v pravnem prometu direktor samostojno in brez omejitev. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda in je odgovoren za zakonitost dela in poslovne ter finančne rezultate Zavoda.

Če Svet Zavoda ne imenuje strokovnega vodje, je direktor tudi strokovni vodja Zavoda. Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme svet Zavoda.

O imenovanju ali razrešitvi direktorja odloča Svet Zavoda s soglasjem ustanoviteljev na eni od svojih sej. Direktor je imenovan ali razrešen, če je za njegovo imenovanje ali razrešitev glasovalo najmanj tri četrtine (3/4) Sveta Zavoda.

Mandat direktorja prične teči od njegovega imenovanju in traja štiri (4) leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Člani Sveta Zavoda imenujejo direktorja brez javnega razpisa po opravljenih razgovorih s prijavljenimi kandidati. Na razgovorih s kandidati se člani Sveta Zavoda tudi podrobneje seznanijo s kandidatovimi vizijami o razvoju Zavoda.

Sklep o imenovanju direktorja sprejme Svet Zavoda največ 30 dni pred iztekom mandatne dobe direktorja.

Kandidati za direktorja s pisno ali ustno prošnjo obvestijo ustanovitelje Zavoda ali Svet Zavoda o svoji kandidaturi.

35. člen

Če se za položaj direktorja ni nihče prijavil ali če nihče od kandidatov ne izpolnjuje pogojev za mesto direktorja ali če ni bil nihče od prijavljenih ali predlaganih kandidatov izbran, se mora postopek predlaganja in imenovanja direktorja ponoviti najkasneje v roku 30 dni.

Če tudi po drugem krogu postopka imenovanja direktorja ustanovitelji ne imenuje direktorja, se podaljša mandat staremu direktorju s statusom vršilca dolžnosti direktorja Zavoda ali pa določijo vršilca dolžnosti direktorja Zavoda.

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda mora izpolnjevati smiselno enake pogoje, kot so določeni z zakonom in s tem statutom za direktorja. Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda je lahko imenovan za dobo do pol leta z možnostjo podaljšanja, vendar skupaj največ za dobo enega leta.

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda ima enake pravice in obveznosti kot direktor.

Kandidaturo, imenovanje, potrditev in ostala določila o direktorju opredeljuje Statut Zavoda.

36. člen

Za direktorja lahko kandidira oseba, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje tudi sledeče pogoje:
1) srednješolska izobrazba ustrezne smeri,
2) aktivno obvlada slovenski jezik,
3) aktivno oz. pasivno pogovorno obvlada vsaj en svetovni jezik,
4) obvlada osnove dela z računalnikom,
5) ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
6) izkazuje, da ni bil obsojen za kazniva dejanja.

37. člen

Pristojnosti in naloge direktorja so:
– opravlja poslovodenje Zavoda,
– zastopa in predstavlja Zavod v skladu z določili tega statuta,
– odgovarja za zakonitost dela,
– organizira, vodi in načrtuje delo v Zavodu,
– pripravlja program razvoja Zavoda,
– predlaga notranjo organizacijo Zavoda,
– usklajuje delo organizacijskih enot in uprave Zavoda,
– predlaga temelje poslovne politike Zavoda, načrte dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
– predlaga letni program dela ter določa ukrepe za njegovo izvajanje,
– izdaja sklepe s področja delovnih razmerij, sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci Zavoda,
– sklepa pogodbe, sporazume in druge akte,
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev skladno z zakonom in drugimi akti,
– imenuje odgovorne za posamezna področja delovanja v organizacijskih enotah,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam oz. na posamezna delovna mesta,
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev v skladu z zakonom in splošnimi akti Zavoda,
– razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, vzdrževanje in posodabljanje Zavoda v skladu s prioritetami,
– v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev Zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev Zavoda ter o nabavi in porabi obratnih sredstev,
– odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili za službena potovanja doma in v tujino ter druge materiale in nematerialne stroške za redno delo Zavoda,
– je odredbodajalec za Zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje,
– sprejema splošne akte za katere ni pooblaščen drug organ Zavoda,
– sprejme sklep o hrambi pečatov,
– skrbi za promocijo Zavoda,
– predlaga svetu Zavoda spremembe statuta Zavoda in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov Zavoda, ki jih sprejema Svet Zavoda,
– izvršuje sklepe Sveta Zavoda,
– organizira pripravljanje gradiv za seje Sveta Zavoda in strokovnega sveta Zavoda,
– sodeluje na sejah sveta Zavoda in sejah strokovnega sveta brez pravice odločanja,
– poroča ustanoviteljem in Svetu Zavoda o rezultatih dela in poslovanju Zavoda,
– za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti drugo osebo,
druge naloge, ki jih opravlja direktor Zavoda na podlagi zakonskih predpisov in splošnih aktov Zavoda.

38. člen

Direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem statutom, opravljanje posameznih zadev – nalog na drugo osebo. S pisnim pooblastilom lahko prenese na to osebo tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin, kakor tudi za zastopanje Zavoda pred sodiščem in drugimi organi. Pooblastilo je lahko samo posamično. Za izdajo takšnega pooblastila ne potrebuje soglasja ustanoviteljev ali Sveta Zavoda.

39. člen

Ob daljši ali začasni odsotnosti direktorja zaradi zdravstvenih ali kakšnih drugih razlogov delo direktorja prevzame predsednik Sveta Zavoda, ki organizira in vodi poslovanje Zavoda ter ga predstavlja in zastopa v pravnem prometu.

Direktor je lahko odpoklican s strani Sveta Zavoda s funkcije, če s svojim ravnanjem pravno, v nasprotju s statutom Zavoda, moralno-etično, materialno ali kako drugače škoduje ugledu in nemotenemu delovanju Zavoda, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej sveta. V tem primeru Svet Zavoda izbere novega direktorja.

Direktor ima ob odstopu ali odpoklicu možnost kandidirati za članstvo v svetu Zavoda ali Strokovnem svetu Zavoda.

Svet Zavoda ob odstopu ali odpoklicu direktorja izbira novega direktorja in ga določi brez javnega razpisa.

Dokler Zavod nima direktorja, njegove naloge opravlja vršilec dolžnosti direktorja (VD), ki ga Svet Zavoda določi na eni od svojih sej. VD lahko opravlja vse dolžnosti direktorja tako dolgo, dokler bi trajal reden mandat odpoklicanega direktorja. Po tistem se mora izbrati novega direktorja, ki je lahko tudi VD.

Svet Zavoda poda vlogo o razrešitvi direktorja, če ta:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane po predpisih o delovnih razmerjih kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda,
– če je pravnomočno obsojen v kazenskem postopku.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet Zavoda seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 1 meseca. O razlogih za razrešitev ter o stališčih direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet Zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelje.

STROKOVNI SVET

40. člen

Strokovni svet je strokovni organ Zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj Zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom določene naloge.

Strokovni svet sestavljajo najmanj trije člani. Člane strokovnega sveta imenuje in razrešuje Svet Zavoda na predlog direktorja s soglasjem ustanoviteljev.

41. člen

Strokovni svet iz svoje sredine izvoli predsednika in podpredsednika.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati član strokovnega sveta, podrobnejši način dela in naloge strokovnega sveta se določi v poslovniku o delu strokovnega sveta. Direktor na nasvete strokovnega sveta ni vezan. Strokovni svet nima pravice usmerjati direktorja.

42. člen

Mandatna doba članov strokovnega sveta je pet (5) let. Člani so lahko ponovno imenovani v strokovni svet.

Svet Zavoda lahko na predlog direktorja Zavoda, predsednika strokovnega sveta, predsednika Sveta Zavoda ali ustanovitelja posamezne člane strokovnega sveta med trajanjem mandata razreši s funkcije, in sicer v sledečih primerih:
– če sami zaprosijo za razrešitev,
– če ne izpolnjujejo več pogojev za člane strokovnega sveta po tem statutu,
– če ne opravljajo svojih nalog, za katere jih je zadolžil strokovni svet,
– če s svojim ravnanjem škodujejo delu in ugledu Zavoda,
– če delujejo v nasprotju z zakonom ali tem aktom,
– če iz neupravičenih razlogov ne sodelujejo pri delu strokovnega sveta ali če se neupravičeno ne udeležuje sej sveta.

V tem primeru Svet Zavoda na predlog direktorja Zavoda, članov strokovnega sveta ali ustanovitelja imenuje novega člana strokovnega sveta najkasneje v treh (3) mesecih.

43. člen

Če članu sveta preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, se opravi nadomestno imenovanje.

44. člen

Svet opravlja svoje delo na rednih, izrednih sejah in v izjemnih primerih na dopisnih sejah.

Redne seje se opravi najmanj enkrat na mesec, izredne in dopisne seje pa se skliče po potrebi.

Sejo strokovnega sveta skliče predsednik strokovnega sveta na lastno pobudo, na zahtevo direktorja Zavoda, na zahtevo člana sveta ali na zahtevo enega od ustanoviteljev zavoda.

Če predsednik strokovnega sveta odkloni sklic, lahko skliče sejo strokovnega sveta direktor Zavoda.

45. člen

Zaradi nujnosti obravnavane zadeve lahko strokovni svet na predlog predsednika sveta, direktorja Zavoda, na pobudo člana sveta in na pobudo enega izmed ustanoviteljev Zavoda o zadevi odloči na dopisni seji, ne da bi se osebno sestal.

Dopisna seja strokovnega sveta se lahko izvede po telefonu, prek elektronske pošte, s pomočjo video konference ali na drug ustrezen način.

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je vročitev potrdila več kot polovica.

Če se na dopisni seji o predlogu odloča z glasovanjem, je predlog sprejet, če zanj v določenem roku glasuje večina članov sveta. Glasovanje o sklepu se lahko opravi na več načinov (po elektronski pošti, po telefonu, s pomočjo video konference …).

Na dopisni seji se razpravlja in odloča največ o treh temah (odloča s sklepi).

46. člen

Strokovni svet odloča z večino glasov vseh navzočih članov. Sklepčnost sveta je potrjena, če je prisotnih več kot polovica (nad 50 %) članov strokovnega sveta.

Če je izid glasovanja neodločen, se šteje, da je bil sprejet tisti sklep, za katerega je glasovala večina predstavnikov ustanoviteljev. Če je tudi v tem primeru izid glasovanja neodločen, se šteje, da je bil izglasovan tisti sklep, za katerega je glasoval predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik sveta.

O sejah strokovnega sveta se vodi zapisnik.

ODBORI

47. člen

Odbor se ustanovi na predlog direktorja, strokovnega sveta ali Sveta Zavoda. Ustanovi se lahko regijski odbor oziroma lokalni odbor.

Predlog obravnava in sprejme Svet Zavoda.

Odbor je sestavljen iz sveta odbora in šteje 3 člane.

Svet odbora izmed članov izvoli predsednika odbora, podpredsednika odbora in člana odbora. Svoje delo opravlja na rednih in izrednih sejah sveta odbora.

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani regijskih in lokalnih odborov, podrobnejši način dela in naloge odborov se določi v poslovniku o delu regijskih in lokalnih odborov.

Mandatna doba članov odborov je pet (5) let. Člani so lahko ponovno imenovani v odbore.

Posamezni član odbora je lahko odpoklican s strani Sveta Zavoda, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej odbora. V tem primeru svet Zavoda na predlog direktorja Zavoda, strokovnega sveta ali ustanoviteljev imenuje novega člana odbora.

VII. ORGANIZACIJSKE ENOTE

48. člen

V okviru Zavoda deluje medijski center. Vodita ga koordinator in namestnik koordinatorja, ki ju določi in razreši Svet Zavoda na predlog direktorja. Medijski center sodeluje z vsemi organi Zavoda.

49. člen

Medijski center deluje kot notranja organizacijska enota v okviru Zavoda. Ustanovljen je z namenom informiranja, ozaveščanja in izobraževanja članov o aktualnih dogajanjih na področjih, ki jih pokriva Zavod, pripravljanja poglobljenih prispevkov o aktualni tematiki v sodelovanju z odbori, urejanja spletne strani, objavljanja vsebin na družbenih omrežjih, priprave sporočil za javnost in novinarskih konferenc, vodenja dogodkov, priprave publikacij, obveščanja članov o dogodkih itd.

50. člen

Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi druge organizacijske enote ter preoblikuje obstoječe enote na predlog direktorja, vendar le v soglasju z ustanovitelji.

Vsaka organizacijska enota ima svojega vodjo.
Vodje organizacijskih enot s sklepom imenuje in razrešuje Svet Zavoda na predlog direktorja. Vodje organizacijskih enot za svoje delo odgovarjajo direktorju.

Organizacijske enote niso in ne morejo postati samostojne pravne osebe.

Organizacijske enote nimajo pooblastila v pravnem prometu v imenu in za račun Zavoda.

VIII. PREDČASNO PRENEHANJE MANDATA

51. člen

Članom Sveta Zavoda in strokovnega sveta ter direktorju lahko mandat preneha predčasno v primeru:
– smrti člana organa Zavoda oziroma direktorja,
– razrešitve člana organa Zavoda oziroma direktorja.

Svet Zavoda razreši člana organa Zavoda:
– če se več kot trikrat brez opravičila ali iz neupravičenih razlogov ne udeleži sej Sveta Zavoda ali sej strokovnega sveta,
– če krši predpise ali če ravna v nasprotju z določili akta o ustanovitvi Zavoda, statuta Zavoda in z določili drugih splošnih aktov Zavoda,
– če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije člana Sveta Zavoda ali strokovnega sveta,
– če to zahteva sam, iz razlogov na njegovi strani.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet Zavoda seznaniti člana oziroma direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih za razrešitev ter o stališčih člana organa Zavoda oziroma direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet Zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelje.

IX. ČLANSTVO V ZAVODU

52. člen

V Zavod se lahko včlanijo fizične in pravne osebe, ki so zainteresirane za uporabo storitev Zavoda ali obstaja obojestranski interes po sodelovanju v skupnih projektih.

Pogoj za vstop oziroma včlanitev je soglasje Sveta Zavoda in plačilo pristopnega prispevka – članarine. Višino in način plačevanja članarine določi Svet Zavoda.

Člani so dolžni plačevati letno članarino v višini, ki jo vsako leto določi Svet Zavoda. Plačilo letne članarine zapade v plačilo s 1. 1. tekočega leta in zagotavlja članstvo v Zavodu do 31. 12. istega leta.

Članstvo v Zavodu je prostovoljno. Novi člani vstopijo v Zavod s podpisom pristopne izjave, s katero potrjujejo, da so seznanjeni z določili Statuta Zavoda ter da bodo delovali v skladu s Statutom Zavoda. Pristopno izjavo obravnava Svet Zavoda.

Svet Zavoda mora v petnajstih dneh po prejemu obravnavati pristopno izjavo in izdati pozitivno ali negativno mnenje. Svet Zavoda o odločitvi seznani osebo – podpisnico oz. podpisnika pristopne izjave.

Na odločitev Sveta Zavoda je v roku petnajstih dni od morebitne zavrnitve vpisa v seznam članic in članov možna pritožba, ki jo obravnava Svet Zavoda na prvi naslednji seji. Odločitev Sveta Zavoda o pritožbi je dokončna.

Članstvo nastopi z dnem vpisa v register članic in članov, ki se vodi na sedežu Zavoda. Podatki v registru članstva zajemajo ime in priimek članice oz. člana, njen/njegov naslov, občino bivališča, njen/njegov elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum ter zaznamek o plačilu članarine.

Član Zavoda lahko izstopi prostovoljno tako, da poda direktorju Zavoda pisno izjavo o izstopu. Izstop člana se uveljavi prvi dan naslednjega meseca, v katerem je bila podana izstopna izjava. Član, ki je izstopil iz Zavoda, je dolžan pred izstopom poravnati vse svoje finančne obveznosti do Zavoda.

Vsak član Zavoda se znotraj aktivnosti članstva, zgolj z namenom informativne narave, izkazuje s člansko značko oz. priponko Zavoda, ki je izdelana v skladu z merili statuta Zavoda (logotip …).

Osnovne pravice članov Zavoda so:
– vključevanje v aktivnosti Zavoda;
– splošna informiranost o delovanju Zavoda;
– koriščenje določenih ugodnosti Zavoda, ki so namenjene članom Zavoda;
– po pooblastilu ustanoviteljev ali direktorja Zavoda predstavljanje Zavoda pri komunikaciji z zunanjimi deležniki.

Osnovne dolžnosti članov Zavoda so:
– pravočasno poravnanje letne članarine;
– ustrezno delovanje v skladu s statutom Zavoda;
– moralno in etično nesporno ravnanje v okviru aktivnosti, ki jih izvaja Zavod;
– varovanje poslovne skrivnosti Zavoda in njenih članov,
– pozitivno naravnan odnos do družbe in narave.

Član je dolžan varovati poslovne skrivnosti Zavoda in njenih članov tudi po izstopu iz Zavoda.

Član Zavoda lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

53. člen

Na predlog direktorja lahko svet Zavoda iz članstva izloči:
– člana, ki huje krši določbe akta o ustanovitvi, statuta ali morebitnih drugih notranjih aktov Zavoda ali ravna v nasprotju z interesi Zavoda,
– člana, ki ni poravnal svojih obveznosti do sredine koledarskega leta za prejšnje koledarsko leto ali jih ni poravnal v roku in kljub opominu ni poravnal svojih obveznosti,
– člana, ki s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroča škodo ali povzroči okrnitev ugleda Zavoda,
– člana, ki je večkrat zagrešil neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev skupnih obveznosti, ki štejejo za opravljanje strokovnih nalog iz posameznih področij dejavnosti,
– člana, ki je ob pristopu v članstvo posredoval lažne ali zavajajoče podatke,
– člana, ki je kršil dolžnost varovanja poslovne skrivnosti Zavoda ali njegovih članov.

Član, ki mu je po sklepu sveta Zavoda prenehalo članstvo v Zavodu, je dolžan poravnati vse svoje obveznosti, ki jih ima do Zavoda.

Za izključenega člana veljajo iste določbe o varovanju poslovnih skrivnosti Zavoda in njenih članov, kot veljajo za člana, ki iz Zavoda izstopi.

54. člen

Častno članstvo se podeli zaslužnim zunanjim subjektom ali organizacijam, ki niso redni člani Zavoda, vendar so zaradi sodelovanja z Zavodom ali aktivnega vključevanja v njegovo delo občutno prispevali k boljšemu delovanju in promociji samega Zavoda.

Častno članstvo podeli predsednik Sveta Zavoda na podlagi pisne vloge o kandidatu za častno članstvo, ki jo Svetu Zavoda predloži katerikoli od subjektov Zavoda (član, ustanovitelj, direktor …) in ki ga mora z večino glasov potrditi članstvo Sveta Zavoda.

Častni član je prestižni naziv Zavoda in se podeljuje enkrat letno. Kandidat za častnega člana Zavoda za tekoče leto je lahko samo eden (1).

Vidna znaka častnega članstva sta častna izkaznica in/ali častna plaketa. Častnim članom ni treba poravnati članarine. Častno članstvo je trajno, preneha pa lahko kadarkoli s sporazumnim dogovorom med častnim članom in občnim zborom.

X. UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE Zavoda

55. člen

Zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, uporablja premoženje ustanoviteljev, če so mu ga dali v upravljanje. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod zagotavlja uspešnost svojega delovanja s strokovnim in sistemsko urejenim poslovanjem na upravnem in finančnem področju. Z razvojem dejavnosti na omenjenih področjih hkrati tudi oblikuje uspešen model poslovanja in strokovnega svetovanja drugim podobnim prostovoljnim organizacijam.

Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz ustanovnih sredstev,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz opravljanja lastne dejavnosti,
– iz drugih virov (dotacije, donacije, darila, sponzorstvo, prostovoljni prispevki, zapuščine, volila …),
– iz članarin,
– na druge načine in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.

V tem okviru Zavod opravlja naslednje naloge:

Upravljanje in poslovanje
– oblikuje predloge in mehanizme upravljanja Zavoda;
– oblikuje predloge poslovnega načrta Zavoda;
– oblikuje predloge programskih in terminskih načrtov Zavoda.

Finance
– oblikuje predloge mehanizmov financiranja dejavnosti Zavoda;
– oblikuje predloge virov prihodkov Zavoda;
– zagotavlja prihodke Zavoda iz različnih finančnih virov;
– ureja druge oblike pozitivnega poslovanja Zavoda kot neprofitne organizacije.

Dejavnosti in storitve
– zagotavlja opredelitev in razvoj dejavnosti Zavoda;
– zagotavlja opredelitev in razvoj storitev Zavoda;
– posreduje storitve in pomoč Zavoda pri pospeševanju razvoja dejavnosti prostovoljnih organizacij.

56. člen

Ustanovitelji imajo pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju.

57. člen

Premoženje Zavoda predstavljajo denarna sredstva, vrednostni papirji, pogodbena obveznosti avtorske pravice ter ostalo premično in nepremično premoženje.

Premoženje je lastnina Zavoda. Zavod lahko s premoženjem upravlja le na podlagi sklepa Sveta Zavoda.

XI. SPLOŠNI AKTI Zavoda

58. člen

Zavod ima poleg pogodbe o ustanovitvi in tega statuta lahko še druge splošne akte, ki urejajo posamezno področje njegovega dela in poslovanja. Te akte sprejme Svet Zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.

Splošni akti Zavoda so statut, pravilniki, poslovniki ter drugi splošni akti.

Splošni akti Zavoda morajo bito skladni s pogodbo o ustanovitvi in tem statutom.

XII. NADZOR

59. člen

Nadzor nad poslovanjem Zavoda opravljajo ustanovitelji.

60. člen

Zavod je dolžan voditi poslovne knjige in poročila, ki jih določa zakon.

Zavod sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.

Zavod izkazuje poslovne rezultate skladno s predpisanimi računovodskimi standardi.

XIII. POSLOVNA SKRIVNOST

61. člen

Kot poslovna skrivnost se štejejo vse listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju z interesi Zavoda in jih kot takšne določita svet Zavoda ali direktor.

62. člen

Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki:
– podatki ali dokumenti, ki so z zakonom in ostalimi predpisi določeni za poslovno skrivnost;
– podatki ali dokumenti, ki jih Zavodu kot zaupne sporočijo pristojni organi ali drugi pravni subjekti;
– podatki ali dokumenti, ki jih kot poslovno skrivnost določi svet zavoda, direktor, pristojni organi ali poslovni partnerji;
– podatki ali dokumenti iz ponudb pri razpisanih natečajih ali javnih licitacijah do objave rezultatov;
– podatki in dokumenti, katerih objava bi povzročila škodo Zavodu.

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščena oseba.

Zavod upravlja z zbirkami osebnih podatkov in vzpostavi ter vodi katalog zbirk osebnih podatkov skladno z določili zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Zavod sprejme pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov, v katerem opredeli načine in postopke za zagotovitev varstva osebnih podatkov, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, s katerimi upravlja.

Direktor je odgovoren za postopke in načine določanja oziroma varovanja poslovne skrivnosti in varovanja osebnih podatkov.

Dokumente oziroma podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, in osebne podatke morajo ustrezno varovati vsi delavci, ne glede na to, kako so za njih izvedeli.

Zaposleni morajo trajno varovati poslovno skrivnost in osebne podatke, tudi po prenehanju pogodbe o zaposlitvi sklenjene z Zavodom.

Listine ali podatke, ki so poslovna skrivnost ali osebni podatek, lahko sporoči drugim osebam le direktor ali od njega pooblaščena oseba.

XIV. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKI PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO

63. člen

Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za razvoj in širitev dejavnosti in poslovanja, za rezerve in druge z zakonom dovoljene namene.

O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki, ki jih Zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, odloča na predlog direktorja Svet Zavoda ob predhodnem soglasju ustanoviteljev.

64. člen

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane pri opravljanju dejavnosti na podlagi programa dejavnosti Zavoda, krije Zavod iz lastnih sredstev.

XV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI Zavoda V PRAVNEM PROMETU

65. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga in ki so v pravnem prometu. Ustanovitelji za obveznosti Zavoda ne odgovarjajo.

Zavod ni davčni zavezanec.

XVI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN Zavoda

66. člen

Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in Zavoda so določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in pogodbo, ki jo sklenejo ustanovitelji in Zavod.

Zavod pri tem:
– sprejema program dela in razvoja ter poroča o njegovem izvajanju;
– poroča o poslovanju organom upravljanja ustanovitelja vsaj dvakrat letno;
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih izgub;
– oblikuje razvojne načrte;
– zagotavlja ustanovitelju druge potrebne podatke v skladu s statutom in zakonom;
– je dolžan izvajati tudi druge programe po naročilu ustanovitelja, v skladu z Zakonom o Zavodih, Aktom o ustanovitvi in dejavnosti Zavoda, če so na voljo ustrezni pogoji in sredstva.

Ustanovitelj pri tem:
– nadzira zakonitost dela Zavoda in uspešnost njegovega poslovanja;
– nadzira izvajanje programov;
– v skladu s 26. členom tega akta sprejema ukrepe za sanacijo in kritje primanjkljaja, ki nastanejo pri izvajanju naročenih programov.

67. člen

Obseg in način sofinanciranja programskih ter neprogramskih stroškov Zavoda in drugih dejavnosti Zavoda, naročenih s strani ustanovitelja, ureja pogodba med Zavodom in ustanoviteljem.

68. člen

O pristopu novih ustanoviteljev in prenehanju soustanoviteljstva odločajo ustanovitelji soglasno.

Ustanovitelj lahko kadarkoli prostovoljno izstopi iz Zavoda. Ustanovitelj, ki je prostovoljno izstopil iz Zavoda, nima pravice do vračila sredstev, ki jih je zagotovil za ustanovitev in začetek dela Zavoda.

Zavod za potrebe opravljanja svojih nalog lahko zaposluje delavce na podlagi kadrovskega načrta, ki ga sprejme Svet Zavoda.

Delavci uresničujejo svoje pravice, ki jim gredo iz delovnega razmerja, oziroma opravljajo delo na podlagi pogodbe in v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti.

XVII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE Zavoda

69. člen

O vseh statusnih spremembah, povezovanju in združevanju Zavoda odločajo ustanovitelji.

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom. V primeru prenehanja Zavoda se sredstva, ki ostanejo po prenehanju Zavoda, zaključenem stečajnem postopku ali likvidaciji, razdelijo ustanoviteljem v razmerjih glede na njihov denarni prispevek ali v denarju ovrednoten stvarni vložek.

70. člen

Ustanovitelji odločajo o prenehanju Zavoda :
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa Zavoda v sodni register,
– če je Zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti,
– če se pripoji drugemu Zavodu ali spoji z drugim Zavodom ali razdeli v dvoje ali več Zavodov,
– če se organizira kot podjetje,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

V primeru iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije Zavoda v skladu z zakonom.

V sklepu prenehanja delovanja se ustanovitelji odločijo tudi o nadaljnjem razpolaganju z morebitnim preostalim premoženjem Zavoda.

XVIII. KONČNE DOLOČBE

71. člen

Statut Zavoda sprejme Svet Zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Svet Zavoda mora pridobiti soglasje ustanoviteljev tudi k spremembam in dopolnitvam statuta. Postopek za spremembo statuta je enak postopku za njegov sprejem.

Ta statut velja od dneva, ko ga obravnava in sprejme Svet Zavoda in je objavljen na spletni strani Zavoda.

Gorenje Zabukovje, 4. 5. 2022

Predsednica Sveta Zavoda:
Bernardka Žužek Štravs

error: Opozorilo: Vsebina je zaščitena !!